TOP

Regulamin akcji „Wylep Selfie”

I. Postanowienia wstępne.

1. Niniejszy regulamin akcji pod nazwą „Wylep Selfie” określa zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres akcji, reklamacje, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w akcji, a także obowiązki organizatora (dalej również: „Regulamin”).

2. Organizatorem akcji „Wylep Selfie” (dalej również: „Akcja”) jest firma Promotorzy Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą przy ul. Odrowąża 15, 03-310 w Warszawie (Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy, NIP: 524-27-54-308 | REGON:146331264 | KRS: 0000435353 Kapitał Zakładowy: 2 379 585 zł – opłacony w całości, (dalej również: „Organizator”).

3. Akcja prowadzona jest na terenie Polski w wybranych sklepach prowadzących sprzedaż „Premixów Selfie” (dalej również: „Sklep”)
4. W Akcji mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych – po spełnieniu warunków udziału w Akcji stają się uczestnikami Akcji (dalej również: „Uczestnik”).
5. Termin realizacji akcji: 10.06.2019 – 31.10.2019 r z możliwością przedłużenia.
6. Organizator oświadcza, że Program nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, ani żadną inną formą gry losowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

II. Przedmiot Akcji i warunki skorzystania z Akcji.

1. Przedmiotem Akcji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika na zasadach określonych w Regulaminie Akcji, w ramach której po zebraniu pięciu „naklejek” (zwanych dalej Naklejkami, których wzór stanowi załącznik nr 1. do Regulaminu) umieszczonych na etykiecie produktu „PREMIX Selfie”, Uczestnik wymienić może w Sklepie zebrane naklejki na jeden „PREMIX Selfie” w cenie 0,01 zł brutto. Jeżeli na zakupionej butelce Selfie nie znajduje się naklejka, to zamiast naklejki honorowana jest cała butelka z etykietą Selfie.

2. Udział w Akcji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup produktów w ramach Akcji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika dodatkowych kosztów).

3. Aby wziąć udział w Akcji, należy w okresie jej trwania:

a. dokonać zakupu co najmniej pięciu produktów „Premix Selfie” objętych Akcją, czyli takich, na etykiecie których znajduje się Naklejka lub zebrać pięć nieobjętych Akcją butelek po produkcie „Premix Selfie”
b. przekazać sprzedawcy w Sklepie objętym Akcją pięć Naklejek; lub pięć butelek nieobjętych Akcją. Naklejki powinny być zbierane na nieodpłatnie wydawanych w sklepach kuponach na naklejki, ale posiadanie kuponu nie jest warunkiem koniecznym. Organizator dopuszcza łączenie całych butelek Selfie z naklejkami, jednak do odbioru nagrody ich łączna ilość musi wynosić 5 szt.
c. odebrać jeden Promocyjny „Premix Selfie” w cenie 0,01 zł brutto

4. Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Akcji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków Akcji określonych w Regulaminie.
5. Przyznany przez Organizatora w ramach Akcji rabat kwotowy polegający na obniżeniu regularnej ceny sprzedaży brutto „Premixu Selfie”, nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy.
6. Akcja nie obejmuje zamówień i zakupów hurtowych.

III. Reklamacje.

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji, Uczestnicy mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: kontakt@e-selfie.pl lub listownie na następujący adres Organizatora: Promotorzy Trading ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa, z dopiskiem AKCJA (dalej również: „Reklamacje”).
2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.
3. Uczestnik zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.
4. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszego Regulaminu.

IV. Postanowienia końcowe.

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem: http://www.e-selfie.pl
2. Regulamin wchodzi w życie od dnia 10.06.2019 r.
3. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami dotyczące Promocje będą rozstrzygane zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Akcji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Akcji; zmiana sposobu przeprowadzania Akcji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
5. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację na stronie internetowej www.e-selfie.pl
6. Dane osobowe osób fizycznych będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ((Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
7. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Programu jest Organizator.
8. Dane Uczestników Programu będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do postępowania reklamacyjnego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
9. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje, jednak nie dłużej niż do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń tj. przez okres 3 lat od dnia zakupu Promocyjnego „Premix Selfie”.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne złożenia reklamacji.
11. Uczestnikowi w dowolnym momencie przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
12. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, a ponadto prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
13. Skarga może być wniesiona do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
14. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
15. Dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.